Про сектор

ПРО СЕКТОР КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Завданням Сектору є забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму та охорони культурної спадщини, фізичної культури, молоді, спорту

Сектор спрямовує діяльність на виконання наступних завдань:

– організовує виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури, молоді та спорту України, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій, наказів начальника управління культури і облдержадміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;
– аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, молоді та спорту у межах Іршавського району та вживає заходів до усунення недоліків;
– бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Іршавського району;
– вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету району;
– забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
– бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
– розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
– бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
– бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
– бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
– готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
– забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
– готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
– розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
– опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів;
– забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
– постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
– контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
– здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
– забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
– організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
– забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
– бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
– забезпечує захист персональних даних;
– здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
– забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;
– забезпечує доступность усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
– сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
– сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
– сприяє збереженню культурної спадщини;
– забезпечує соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;
– забезпечує розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури, туризму,охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
– забезпечує розвиток усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організацію культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
– проводить фестивалі, конкурси, огляди аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва, інші заходи у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;
– забезпечує захист прав споживачів національного культурного продукту;
– здійснює централізоване комплектування та використання бібліотечних фондів;
– забезпечує фіксацію зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
– надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ, організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини на території Іршавського району незалежно від форм власності;
– збирає та обробляє статистичні дані у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;
– проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;
– здійснює інші передбачені законом повноваження.

Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

– одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
– залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
– вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культури і туризму;
– користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та організаційні заходи з питань, що належать до їх компетенції та інше.
Сектор є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс,  рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм  найменуванням, власні бланки.
                                                                                                                     

Немає коментарів:

Дописати коментар